Villkor

 

Villkor för domänabonnemang

 

§ 1, Allmänt

§ 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan abonnent och LM Data med avseende på Webbabonnemang och därtill hörande tilläggstjänster.

§ 1.2 Abonnent kan vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är ej abonnenten myndig är dennes målsman ansvarig.

§ 1.3 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av abonnenten till ytterligare part.

§ 2, Webbabonnemang

§ 2.1 För klargörande av vilka tjänster som ingår i Webbabonnemanget hos LM Data hänvisas abonnenten till separat orderbekräftelse/faktura.

§ 2.2 Fri support på abonnemang under abonnemangstiden. Gratis support sker via telefon, e-mail och information på LM Datas hemsidor.

§ 2.3 Registrering av domännamn sker först efter det att LM Data erhållit likvid för fakturan. LM Data kan inte garantera att domännamnet vid denna tidpunkt fortfarande är ledigt.

§ 2.4 LM Datas policy är att inte tillåta hemsidor innehållande rasism, våldsskildringar, pornografi eller annat anstötligt material. Inte heller sidor med religiöst eller politiskt budskap eller sådant som bryter mot svensk eller utländsk lag. Abonnenten ansvarar för att sådant inte finns på dennes hemsidor eller i dennes fil-areor. Överträdelse medför avstängning.

§ 2.5 Abonnenten förbinder sig att inte skicka massreklam via email, s.k. spam, till mottagare som inte uttryckligen begärt att få sådan.

§ 3, Avtalstid

§ 3.1 Avtalet löper årsvis, eller månadsvis och förlängs automatiskt för ny period om inte uppsägning skett senast en månad före fakturautskick. Underlåtenhet att betala faktura räknas inte som uppsägning.

§ 3.2 Abonnemanget kan sägas upp när som helst. Uppsägningstiden är 3 månader. Uppsägning skall ske skriftligen.

§ 3.3 Återbetalning av erlagd abonnemangsavgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i abonnemangsvillkor eller allvarliga driftsstörningar för vilka LM Data ansvarar. Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet och vid förändringar i abonnemangsvillkoren återbetalas det hela resterande beloppet. Det belopp som skall återbetalas grundar sig på abonnemangets längd och kostnad.

§ 3.4 LM Data äger rätten att säga upp avtalet om abonnenten har brutit mot någon av punkterna i avtalet. Uppsägningen skall ske skriftligen per brev.

§ 4, Avgifter för abonnemang

§ 4.1 Avgifter för webbabonnemang utgår i form av förskottsbetalning via faktura med betalningsvillkor 10 dagar netto. LM Data förbehåller sig rätten att ända kontotyp om abonnenten överskrider sitt tilldelade utrymme.

§ 4.2 Abonnent som underlåter att betala kommer att stängas ute från sitt abonnemang, dock ej innan att betalningspåminnelse eller varning har skickats antingen via e-mail eller vanligt brev.

§ 4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

§ 4.4 Abonnenten skall snarast meddela LM Data om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (inom 8 dagar efter fakturadatum) förlorar abonnenten rätten att göra invändning mot fakturan. Har abonnenten i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall LM Data medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som abonnenten är skyldig att betala.

§ 4.5 Samtalskostnader från abonnentens teleoperatör för uppkoppling till LM Data tillkommer och ligger utom LM Datas kontroll.

§ 4.6 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftshöjning skall synas minst en månad i förväg på LM Datas webbsidor. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

§ 4.7 Vid avgiftshöjning har abonnenten rätt att skriftligen säga upp avtalet med verkan för avgiftshöjningens ikraftträdande.

§ 4.8 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

§ 5, Överlåtelse av abonnemang

§ 5.1 LM Data förbehåller sig rätten att utan abonnentens medgivande överlåta abonnemanget och domännamnet, vid utebliven betalning.

§ 5.2 Abonnenten får överlåta avtalet efter LM Datas medgivande. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Den frånträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

§ 6, LM Datas ansvar

§ 6.1 LM Data utövar ingen kontroll över information eller material som finns på LM Datas servrar. LM Data är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. LM Data är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på LM Datas datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. LM Data ansvarar ej för eventuellt kränkande information som finns på LM Data servrar.

§ 6.2 LM Data raderar aldrig abonnentens information. Vi förbehåller oss dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia.

§ 6.3 Då abonnemang upphört genom uppsägning, omdirigerar LM Data ankommande e-mail under maximalt 30 dagar. Har abonnemanget upphört genom utebliven betalning omdirigeras ej ankommande datorpost.

§ 6.4 LM Data hanterar all kundinformation såsom konfidentiell. Detta för att värna om kundens integritet. Dock kan LM Data via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter.

§ 7, Abonnentens ansvar

§ 7.1 Abonnenten förbinder sig att följa svensk, amerikansk och internationell lagstiftning. Detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Abonnenten skall även följa andra regler som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna i IP-nätet.

§ 7.2 Abonnenten förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till IP- nätet i dess helhet och ej heller hos LM Data.

§ 7.3 Abonnenten ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens med e-mail etc.

§ 7.4 Abonnenten ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller i sina fil-areor.

§ 7.5 Abonnenten får inte sälja plats till egna abonnenter inom ramen för sitt hårddiskutymme utan tillstånd från LM Data. Detta gäller både abonnenter med egen domän och abonnenter under LM Datas domän.

§ 8, Webb-policy

§ 8.1 LM Data vill inte, vare sig själva eller, att våra kunder skall figurera i samband med oseriös användning av Internet. LM Data förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.

§ 8.2 LM Data har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om en användare bryter mot abonnemangsavtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig. Är överträdelsen grov kan abonnenten avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande.

§ 8.3 Webbabonnemang innebär att abonnenten har möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet via HTTP. Underhåll och skötsel av materialet utförs av kund via FTP.

§ 8.4 LM Data skall alltid ha direktavtal med ägaren till domännamnet under vilket web-sidorna publiceras. Det skall av webb-sidorna klart framgå vilket firma- eller organisationsnamn som ansvarar för sidornas publicering.

§ 8.5 Abonnenten kan delegera drift av webb-utformning, uppdatering etc – till skriftligen angiven annan person eller organisation. Detta begränsar inte webb-ägarens ansvar.

§ 9, Personuppgifter

§ 9.1 Abonnenten och LM Data är överens om att abonnenten är personuppgiftsansvarig och LM Data dess personuppgiftsbiträde vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som LM Data behandlar för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal. Abonnenten ska säkerställa att alla åtgärder som krävs har vidtagits (och kommer att vidtas på löpande basis när så krävs) för att säkerställa att LM Datas eventuella behandling av sådana personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).
Om abonnenten som ett led i uppfyllandet av abonnentens skyldigheter enligt detta avsnitt skulle bedöma att abonnenten och LM Data behöver ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal är båda parter överens om att LM Datas standardpersonuppgiftsbiträdesavtal ska användas.
Abonnenten ska under detta avtals giltighetstid och därefter hålla LM Data skadelös från alla former av skador och förluster som en följd av att abonnenten inte fullgjort sina skyldigheter enligt denna paragraf.

§ 10, Force majeure

§ 10.1 Båda parter i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, oroligheter, inbrott, skadegörelse, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna.
Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
LM Data har rätt att ändra dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga abonnenter. De som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet.

§ 11, Tvist

§ 11.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Har du några frågor? Kontakta oss via formuläret eller ring oss på 036-7777 360
Copyright © LM Data