Villkor

 

Allmänna avtalsvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden och LM Data med avseende på webbhotellstjänster och därtill hörande tilläggstjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar kunden avtalet och dessa villkor.

1.2 Kunden kan vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är kunden inte myndig är dennes målsman ansvarig.

1.3 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av kunden till ytterligare part.

2. Tjänsterna

2.1 För klargörande av vilka tjänster som ingår hos LM Data hänvisas kunden till separat orderbekräftelse/faktura.

2.2 Fri support på tjänsterna under avtalstiden. Supporten sker via telefon, e-mail och information på LM Datas hemsidor.

2.3 Registrering av domännamn sker först efter det att LM Data erhållit likvid för fakturan. LM Data kan inte garantera att domännamnet vid denna tidpunkt fortfarande är ledigt.

2.4 LM Datas policy är att inte tillåta hemsidor innehållande rasism, våldsskildringar, pornografi eller annat anstötligt material. Inte heller sidor med religiöst eller politiskt budskap eller sådant som bryter mot svensk eller utländsk lag. Kunden ansvarar för att sådant inte finns på dennes hemsidor eller i dennes fil-areor. Överträdelse medför avstängning.

2.5 Kunden förbinder sig att inte skicka massreklam via email, s.k. spam, till mottagare som inte uttryckligen begärt att få sådan.

3. Avtalstid

3.1 Avtalet löper årsvis, eller månadsvis och förlängs automatiskt för ny period om inte uppsägning skett senast en månad före fakturautskick. Underlåtenhet att betala faktura räknas inte som uppsägning.

3.2 Avtalet kan sägas upp när som helst. Uppsägningstiden är 3 månader. Uppsägning skall ske skriftligen via formulär som skickas till kunden på dennes begäran.

3.3 Återbetalning av erlagd avgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i villkoren eller allvarliga driftsstörningar för vilka LM Data ansvarar. Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet och vid förändringar i villkoren återbetalas det hela resterande beloppet. Det belopp som skall återbetalas grundar sig på avtalets längd och kostnad.

3.4 LM Data äger rätt att säga upp avtalet om kunden har brutit mot någon av punkterna i avtalet. 

4. Avgifter

4.1 Avgifter för tjänsterna utgår i form av förskottsbetalning via faktura med betalningsvillkor 30 dagar netto. LM Data förbehåller sig rätten att ändra kontotyp om kunden överskrider sitt tilldelade utrymme.

4.2 Kund som underlåter att betala kommer att stängas ute från sina tjänster, dock ej innan betalningspåminnelse eller varning har skickats antingen via e-mail eller vanligt brev.

4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

4.4 Kunden skall snarast meddela LM Data om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (inom 8 dagar efter fakturadatum) förlorar kunden rätten att göra invändning mot fakturan. Har kunden i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall LM Data medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som kunden är skyldig att betala.

4.5 Samtalskostnader från kundens teleoperatör för uppkoppling till LM Data tillkommer och ligger utom LM Datas kontroll.

4.6 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftshöjning skall synas minst en månad i förväg på LM Datas webbsidor. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

4.7 Vid avgiftshöjning har kunden rätt att skriftligen säga upp avtalet med verkan för höjningens ikraftträdande.

4.8 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

5. Överlåtelser

5.1 LM Data förbehåller sig rätten att utan kundens medgivande överlåta tjänsterna och domännamnet, vid utebliven betalning.

5.2 Kunden får överlåta avtalet efter LM Datas medgivande. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Den frånträdande kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

6. LM Datas ansvar

6.1 LM Data är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. LM Data är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på LM Datas datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. LM Data ansvarar ej för eventuellt kränkande information som finns på LM Data servrar.

6.2 LM Data raderar aldrig kundens information. Vi förbehåller oss dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia.

6.3 Då tjänsterna upphört genom uppsägning, omdirigerar LM Data ankommande e-mail under maximalt 14 dagar. Har tjänsterna upphört genom utebliven betalning omdirigeras ej ankommande datorpost.

6.4 LM Data hanterar all kundinformation såsom konfidentiell. Detta för att värna om kundens integritet. Dock kan LM Data via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter.

7. Kundens ansvar

7.1 Kunden förbinder sig att följa svensk, amerikansk och internationell lagstiftning. Detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Kunden skall även följa andra regler som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafiken på Internet.

7.2 Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till IP- nätet i dess helhet och ej heller hos LM Data.

7.3 Kunden ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens med e-mail etc.

7.4 Kunden ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller i sina fil-areor.

7.5 Kunden får inte sälja plats till egna kunder inom ramen för sitt tilldelade utrymme utan tillstånd från LM Data. Detta gäller både kunder med egen domän och kunder under LM Datas domän.

8. Webb-policy

8.1 LM Data vill inte, vare sig själva eller, att våra kunder skall figurera i samband med oseriös användning av Internet. LM Data förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.

8.2 LM Data har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om en användare bryter mot avtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig. Är överträdelsen grov kan kunden avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande.

8.3 Tjänsterna innebär att kunden har möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet. Underhåll och skötsel av materialet utförs av kund via FTP eller kundinloggning.

8.4 LM Data skall alltid ha direktavtal med ägaren till domännamnet under vilket web-sidorna publiceras. Det skall av webb-sidorna klart framgå vilket firma- eller organisationsnamn som ansvarar för sidornas publicering.

8.5 Kunden kan delegera drift av webb-utformning, uppdatering etc – till skriftligen angiven annan person eller organisation. Detta begränsar inte webb-ägarens ansvar.

9. Personuppgifter

9.1 Kunden och LM Data är överens om att kunden är personuppgiftsansvarig och LM Data dess personuppgiftsbiträde vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som LM Data behandlar för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal. Kunden ska säkerställa att alla åtgärder som krävs har vidtagits för att säkerställa att LM Datas behandling av sådana personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).
Om kunden som ett led i uppfyllandet av kundens skyldigheter enligt detta avsnitt skulle bedöma att kunden och LM Data behöver ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal är båda parter överens om att LM Datas standardpersonuppgiftsbiträdesavtal skall användas.
Kunden ska under detta avtals giltighetstid och därefter hålla LM Data skadelös från alla former av skador och förluster som en följd av att kunden inte fullgjort sina skyldigheter enligt denna paragraf.

10. Force majeure

10.1 Båda parter i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, oroligheter, inbrott, skadegörelse, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna.
Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
LM Data har rätt att ändra dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. De som inte godtar de nya villkoren har rätt att säga upp avtalet.

11. Tvist

11.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Har du några frågor? Kontakta oss via formuläret eller ring oss på 036-7777 360